Konsultacje Społeczne

Kampania informacyjna została zrealizowana dla potrzeb projektu „Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007 – 2013”. W lutym 2008 r. powyższy projekt został wpisany na Indykatywny wykaz indywidualnych projektów kluczowych współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego 2007 – 2013 (Priorytet 1 Rozwój infrastruktury technicznej, Działanie 1.2. Infrastruktura transportu publicznego). Projekt zakłada stworzenie racjonalnej sieci transportu szynowego miasta: w układzie Osiedla Na Skarpie – Bielany (Uniwersytet Mikołaja Kopernika) z nowoczesnym układem komunikacyjnym w Al. Solidarności. Dnia 22.09.2008 r. została podpisana pre-umowa na przygotowanie projektu. Składa się z czterech podprojektów:

Podprojekt I - System zarządzania ruchem drogowym w Toruniu;

Podprojekt II - System informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym;

Podprojekt III - Trasa tramwajowa do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (na osiedle Bielany).

Podprojekt III obejmuje trzy zadania:

Zadanie 1 – budowa linii tramwajowej do UMK (na osiedle Bielany),

Zadanie 2 – powiązanie linii tramwajowej do UMK (na osiedle Bielany) z osiedlem Rubinkowo (skrosowanie linii tramwajowej w Alei Solidarności),

Zadanie 3 – modernizacja pętli Olimpijska dla potrzeb obsługi linii do UMK (na osiedle Bielany).

Podprojekt IV - modernizacja taboru do obsługi linii tramwajowej.

Poprawa konkurencyjności komunikacji tramwajowej w Toruniu wymaga równoległego spełnienia kilku warunków:

 • wzrostu częstotliwości kursowania tramwajów,
 • poprawy dostępności sieci tramwajowej w mieście poprzez rozbudowę sieci w obszarach ciążenia komunikacyjnego (UMK, Śródmieście, Rubinkowo I etc.),
 • wzmocnienia efektu skali przez stworzenie sieci naturalnych powiązań komunikacyjnych (skrosowanie w centrum),
 • wprowadzenia systemu biletowego opartego na biletach czasowych sieciowych,
 • przyspieszenia komunikacji tramwajowej.

Kampania informacyjna zostały przeprowadzone przez firmę PHIN Consulting Sp. z o.o. w terminie od 3 września do 22 września 2009 r. zgodnie z zawartą umową WGK.TI.8/2009 z dnia 03.09.2009 r.

Podczas kampanii informacyjnej zostały przedstawione materiały informacyjne w postaci prezentacji multimedialnych dotyczących:

 • historii projektu,
 • charakterystyki projektu, zakresu rzeczowego, informacji o współfinansowaniu ze środków UE,
 • analizy alternatywnych wariantów,
 • wpływu projektu na środowisko naturalne,
 • prezentacji dobrych praktyk w zakresie realizacji projektów z zakresu miejskiego transportu zbiorowego na przykładzie Łódzkiego Tramwaju Regionalnego,
 • analizy możliwych technologii w zakresie budowy nowoczesnych torowisk tłumiących hałas i wibracje,
 • doświadczenie Miasta Torunia zakresie absorpcji środków unijnych,
 • prezentacji komplementarnego projektu pn.: „Szybka Kolej Metropolitalna w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BiT-City oraz integracja systemów transportu miejskiego”.

Celem zaplanowanych działań było uzyskanie najwyższego poziomu akceptacji społecznej dla proponowanych przez Gminę Miasta Torunia rozwiązań inwestycyjnych. Założeniem spotkań kampanii informacyjnej było zaprezentowanie wszystkim intresariuszom najważniejszych informacji dotyczących projektu. Uczestnicy dzięki kampanii otrzymali informacje na temat szczegółowego przebiegu inwestycji, przeprowadzonych analiz alternatywnych wariantów realizacji projektów.

Odbiorcy kampanii informacyjnej

Kampania informacyjna została skierowana do wszystkich mieszkańców Torunia ze szczególnym uwzględnieniem torunian, którzy mieszkają w bliskim sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia:

 • Rad Okręgów,
 • społeczności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, w tym stowarzyszeń
  i organizacji studenckich,
 • społeczności V Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu, Wyższego Seminarium Duchownego, Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych, jednostki wojskowej,
 • spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych,
 • stowarzyszeń, w tym Stowarzyszenia Toruński Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej,
 • pozarządowych organizacji ekologicznych.

 

 


|| || || || || || ||

Urząd Miasta Torunia