INFORMACJA o PROJEKCIE

Projekt pn. „Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007-2013” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Projekt został wpisany na listę projektów kluczowych RPO WK-P (Oś priorytetowa 1: Rozwój infrastruktury technicznej, Działanie 1.2 Infrastruktura transportu publicznego). Umowa o dofinansowanie ww. projektu została zawarta pomiędzy Gminą Miasta Toruń a  Województwem Kujawsko-Pomorskim 3 listopada 2010r.

Projekt składa się z czterech podprojektów:

Podprojekt I - System zarządzania ruchem drogowym w Toruniu. Zadaniem objęto przeprogramowanie, przebudowę i budowę nowych sygnalizacji świetlnych  oraz modernizację i budowę nowych przystanków tramwajowych dostosowanych do obsługi osób niepełnosprawnych.
Podprojekt II - System informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym. Zadanie obejmuje zaprojektowanie i wdrożenie systemu informacji przystankowej w czasie rzeczywistym.
Podprojekt III - Trasa tramwajowa do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika(osiedle Bielany).
Podprojekt III obejmuje trzy zadania:
Zadanie 1 – budowa linii tramwajowej do UMK (na osiedle Bielany),
Zadanie 2 – powiązanie linii tramwajowej do UMK (na osiedle Bielany) z osiedlem Rubinkowo. Zadaniem objęto  przebudowę układu drogowego w Al. Solidarności poprzez budowę węzła integracyjnego tramwajowo-autobusowego,
Zadanie 3 – modernizacja pętli Olimpijska dla potrzeb obsługi linii do UMK (na osiedle Bielany).
Podprojekt IV  - Modernizacja taboru do obsługi linii tramwajowej. Zadaniem objęto modernizację 18 szt. wagonów tramwajowych.
Okres  realizacji: lata 2007 – 2015.

Całkowita wartość projektu wynosi: 74.868.769,24 zł. Kwota dofinansowania dofinansowania wynosi:41.959.403,13 zł (68,57 %wydatków kwalifikowanych).

Projekt ma charakter innowacyjny. Jego założeniem jest wdrożenie najnowocześniejszych rozwiązań informatycznych, organizacyjnych i technologicznych w zakresie budowy torowiska tramwajowego, przebudowy układu drogowego, przystanków oraz rozwiązań w zakresie zarządzania i organizacji ruchu drogowego.

Projekt został zakończony pod względem rzeczowym i finansowym.

 


|| || || || || || ||

Urząd Miasta Torunia